Terms & Conditions

Terms & Conditions

กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ ไลน์ หรือเฟสบุคของทางบริษัทฯ บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯ แล้ว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไรก็ได้ เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯทุกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆที่เกิดขึ้น

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ (ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท และวันอาทิตย์) เวลา 9.00 น. – 17.00 น. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ

 • บริษัทฯจัดส่งภายใน 3 วันทำการ โดยทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยปกติแล้วหากลูกค้าอยู่ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันเวลาทำการของบริษัทฯ หรือในกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 5 – 7 วันเวลาทำการของบริษัทฯ โดยทั้งสองกรณีจะไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ และบนหน้าแฟนเพจเฟสบุค) และวันอาทิตย์

 • สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภายใน 3 วัน
  • รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15.00 น.

 • ภายหลังที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด ยกเว้นในช่วงโปรโมชั่นพิเศษหรือกรณีอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งกับลูกค้าทางช่องทางการติดต่อ เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุค เป็นต้น ซึ่งโดยปกติราคาจะอยู่ที่ขั้นต่ำ 50 บาท อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงตัวเลขประมาณการ เพราะราคาขนส่งอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามปริมาณน้ำหนักสินค้า โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

 • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งฟรีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขบริษัทฯ

 • เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่ง บริษัทฯจะแจ้งยืนยันตารางการจัดส่งผ่านทางช่องทางการติดต่อของลูกค้า (หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สะดวกที่จะรับของในวันเวลานั้นๆ กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯทันที

 • ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  • ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง
  • บริษัทฯจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ โดยทาง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยปกติแล้วหากลูกค้าอยู่ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันเวลาทำการของบริษัทฯ หรือในกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด สินค้าจะถึงปลายทางภายใน 5 – 7 วันเวลาทำการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยทั้งสองกรณีจะไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) และวันอาทิตย์

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า

 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขออภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัทฯ ทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 092-7859111 โดยลูกค้าจะต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น

 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและในตัวสินค้าที่สั่งซื้อไป บริษัทฯ มีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง ทว่าหากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าใหม่และดำเนินการให้ลูกค้า

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด สามารถแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 092-7859111 เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

* บริษัทฯ รับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าในเฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯเท่านั้น โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

**หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 3 วัน โดยไม่มีการแจ้งกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น

 • หลังลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯเตรียมการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า และจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนส่งของให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุด

 • บริษัทฯไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใดๆทั้งสิ้น หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ
 • กรุณาติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด โดยติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 092-7859111 ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯโดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

 • ขอความกรุณาลูกค้าถ่ายรูปสินค้านั้นไว้และส่งให้กับบริษัทฯทางไลน์ เพื่อบริษัทฯจะได้ตรวจสอบได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร

 • หากพบว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด ทางโทรศัพท์หมายเลข 092-7859111 ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯโดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือสินค้าจัดส่งล่าช้า

 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด ทางโทรศัพท์หมายเลข 092-7859111 ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯโดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

 • บริษัทฯจะติดตามการจัดส่งกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เพื่อดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด